Annotasiya: Maqolada o‘qituvchilarning ta’lim-tarbiya jarayonidagi asosiy  funksiyalari, tamoyillari, qadriyatlari hamda ularning zamonaviy ta’lim va jamiyat taraqqiyotidagi o‘rni tahlil etiladi.

Kalit so‘zlar: o‘qituvchi, o‘quvchi, shaxs,bilim, ta’lim-tarbiya.

Resume:The article analyzes the main  functions,principles,values of teachers in the educational process and their role in the development of modern education and society

Key words:  teacher, student, person, knowledge, education

Kudratova Umida Raxmatovna TDIU doktoranti

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *